Ý kiến thay đổi xổ số để tăng lợi nhuận

KQXS – Trong đề nghị mới của ngân sách tiểu bang tài khóa năm nay, Thống Đốc tiểu bang California đã đưa ra nhiều canh tân trong ngân sách mà ông cho rằng sự thay đổi này để kiện toàn “Guồng máy hành chánh của tiểu bang.”

Cuộc hội thảo có ăn sáng này được tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Garden Grove với sự bảo trợ của Tổ Chức Liên Thành Phố (League).

Ý kiến thay đổi xổ số để tăng lợi nhuận-1

Ảnh minh họa

Tổ chức mệnh danh League là một hiệp hội của  nhân viên chính quyền các thành phố, gặp gở để thảo luận những vấn đề liên quan đến thành phố trên toàn tiểu bang. Nhiệm vụ của Tổ Chức Liên Thành Phố là nghiên cứu và trình bày những sách lược để xây dựng một nền kính tế vửng chãi, bảo vệ môi trường, giãm thiểu sự bất công xả hội và xây dựng một cộng đồng tốt đẹp cho mỗi thành phố. Thị Trưởng Garden Grove, ông Bill Dalton đã chào mừng hơn 60 nhân vật lãnh đạo của cộng đồng và các tổ chức thương mại đến tham dự phiên họp quan trọng nầy.

Bà Kalustian trình bày ngân sách của Thống Đốc Schwarzennegger trong đó có nhiều phần đã được nhượng bộ để cắt giảm chi phí của tiểu bang, mà vẫn bảo vệ được ngân khoản dành cho giáo dục và những chương trình an sinh xã hội khác. Thống Đốc tìm cách gia tăng ngân sách bằng cách tăng thêm 1 phần trăm cho thuế Tiêu Dùng. Sự gia tăng của thuế này sẽ được áp dụng tạm thời trong hạn kỳ 3 năm, đến năm thứ 4 sẽ giãm đi 1.1/4 vĩnh viễn trong thuế tiêu dùng nầy. Một vấn đề quan trọng trong đề nghị cải tổ ngân sách lần nầy là tiểu bang sẽ không lấy bất kỳ ngân khoản nào dành riêng cho các thành phố để quân bình ngân sách.

Thống Đốc Tiểu Bang cũng đề nghị một cuộc trưng cầu dân ý để canh tân hóa Xổ số Kiến Thiết Tiểu Bang. Hiện nay, phương cách kiếm tiền bằng Xổ Số chưa được xử dụng một cách hửu hiệu. Đề nghị mới sẽ bảo đảm mang về cho ngân sách tài khóa 2009-2010 một số tiền thặng dư là 5 tỷ đô la dùng đễ bù đắp thâm thủng ngân sách.

Kqxs2hh,co.vn