Những con số gắn với danh tướng trong lịch sử P.3

10 nhân vật nổi tiếng lịch sử được gán những con số kqxs nằm trong “Cổ nhân danh số kỳ mộng” tiếp theo :

Cập nhật kqxs Soc Trang, kqxs Vung Tau, kqxs Binh Dinh

 

– Nhân vật thứ 21 / GIA CÁC CẨN (21) : tự Tử Du, người Lang Nha thuộc xứ Nam Dương. Được thiên hạ xem là bác học đa tài, tính tình trung hậu, thờ cha mẹ rất có hiếu, là anh em với Gia Các Võ Hầu, nhưng mỗi người theo một chúa chẳng ai thay lòng đổi dạ. Võ Hầu theo Lưu Bị, còn Gia Các Cẩn theo phò tá Tôn Quyền được liệt vào hạng trung thần.

Hóa thân con én, thối thân :

– GIẢ DỰC (101) : tự Trọng Lư, trẻ tuổi nhưng tài cao, hiếu học, nhiều mưu trí. Ban đầu theo Đổng Trác làm mưu sĩ, sau lại theo Lý Thôi, Quách Phiếm, rồi lại theo Tào Tháo làm đến chức Tư Nghị Lang. Một người bất nhất, bất trung, sau khi chết bị quật mồ, tro cốt bị dìm vào hố xí.

– Con ÉN (21-61) : là Mã Thượng Chiêu tức Hành Nương, người huyện Phụng Dương xứ Nam Kinh. Khi còn nhỏ lên núi được quyển thiên thư bèn học thuật, có thể hô phong hoán vũ. Khôn Sơn bèn thu phục làm nghĩa muội. Thủy tướng do Bạch Yến đầu thai.

Nằm mộng thấy én lượn khắp trời điềm báo hạnh phúc gần kề. Én đậu trên cây mọi việc sẽ thành công. Én ngậm đuôi nhau sẽ có người giúp, công việc hanh thông. Thấy chim én, đánh cá, cây quạt, Tôn phu nhân, con heo đang ăn là hợp số 21, 61, 101.


– Nhân vật thứ 22 / TRƯƠNG LIÊU (22) : tự Văn Viễn thông lược võ nghệ làm bạn với Quan Công, đánh một trận với Tôn Quyền tại Hiệp Phi mà tiếng tăm lừng lẫy, sau đầu quân cho Tào Tháo được phong làm Oai Võ tướng quân.

Hóa thân con bồ câu, thối thân :

– TRẦN PHIÊN (102) : tự Bá Đào, người xứ Kinh Triệu, làm quan đến chức Đại Phó trong thời Linh Đế, làm bạn với Từ Trí Tử. Mỗi lần Từ Trí Tử đến nhà thăm, Trần Phiên tiếp đãi rất chu đáo, cùng tướng quân Đốc Võ mưu giết gian thần nhưng việc không thành nên bị giết trừ hậu họa.

– Chim BỒ CÂU (22-62) : tức Song Hiệp họ Song tên Phổ tự Cô Đồng, người xứ Lang Ba, bị Chí Cao chọc ghẹo trong quán rượu, nàng tức giận mà nảy xuống giếng sâu tự tử. Thuộc thủy tướng, từ bồ câu đầu thai làm người.

Nằm mộng thấy bồ câu trắng bay vào người là sắp có người giúp, đang bay lượn mà không đáp xuống việc làm ăn bị trở ngại. Từng đàn bồ câu đậu xuống sân sẽ có tài lộc hay của hoạnh tài đến nhà. Thấy chim bồ câu, con quạ đen, cây củi, cái giường, Đường Tam Tạng, bà Biến giấc mơ thành hiện thực, thân nhân qua đời, người đen đúa là hợp số 22, 62, 102.


– Nhân vật thứ 23 / HOÀNG NÔNG VƯƠNG (23) : tức Hiếu Linh hoàng đế, lên ngôi tháng 4 đến tháng 9 bị Đổng Trác phế bỏ, lập Lưu Vương lên thay. Đổng Trác còn truyền cho Hoàng Nông Vương đứng trước Thủy An cung rồi phong tỏa không cho các quan vào chầu, đoạn ép Hiếu Linh uống thuốc độc tự tử.

Hóa thân con khỉ, thối thân :

– NHAN LƯƠNG (103) : tự Bản Đạt, người tỉnh Hà Bắc, đi theo phò Viên Thiệu. Nhan có thân hình vạm vở, muôn người không địch lại, nên Viên Thiệu phong cho chức Tiên Phong tướng quân, thống lĩnh 10 vạn binh đến Bạch Mã quan giao chiến. Quan Công xông vào trận tuyến, nhưng vì con xích thố phi đến quá nhanh làm Nhan Lương không kịp hỏi đã bị Quan Công chém ngã mà chết.

– Con KHỈ (23-63) : có tên Trương Tam Hoè tự Giai Thành, người tỉnh Hồ Bắc. Ra làm quan đến bậc Tể tướng nên giàu có không ai sánh kịp, Tam Hoè sinh được ba người con, con trai trưởng btên Hiệp Hải, con thứ tên Nguyên Kiết và con út tên Vạn Kim, đều bị giặc Kim Phiên giết chết hết cướp của. Thuộc mộc tướng, đầu thai thành con khỉ đỏ đít.

Nằm mộng thấy khỉ sẽ gặp người dối trá gian xảo, khỉ vây có kẻ tiểu nhân ám hại, khỉ cắn là thất thế mọi bề, khỉ leo cây có tranh cãi nhau. Thấy khỉ, vịt, cái gương, cái cày, chén thuốc độc, Tề Thiên Đại Thánh, Bàng Hồng, người thắt cổ, con nít đái dầm là hợp số 23, 63, 103.


– Nhân vật thứ 24 / LỤC TỔN (24) : vốn tên Nhị, sau đổi thành Tổn, tự Bá Ngôn. Mình cao lớn vạm vỡ, mặt đẹp như con gái, có tài hùng biện thao lược chiến trận, kế vị Lỗ Túc làm chức Đông Ngô Đại Đô Đốc, dùng hỏa công đốt trại của Lưu Bị dài hàng trăm dặm, nhưng bị Khổng Minh dùng Bát quái trận đồ vây hãm tại Ngư Phúc Phố giết chết.

Hóa thân con ếch, thối thân :

– VĂN XỦ (104) : tự Tử Khuông, người huyện Lang Nha, tinh thông binh pháp, vốn là tướng của Viên Bản Sơ. Một lần mang bảy vạn quân vượt sông Hoàng Hà chiếm cứ đất Diên Tân. Hai tướng Từ Hoàng và Trương Liêu phải thua chạy, nhưng khi gặp Quan Công, đánh chưa đầy ba hiệp đã bị Quan Công chém cho bay đầu.

– Con ẾCH (24-64) : tức Hiệp Hải con trai trưởng của Trương Tam Hoe, ra đời lấy tên Thường Đức, đậu tiến sĩ ra làm quan đời nhà Tống. Gia đình giàu có nên giặc Kim giết chết cướp của. Thuộc Mộc tướng, từ con ếch đầu thai.

Nằm mộng thấy trời mưa ếch nhảy đầy sân là điềm gặp tai tiếng, ếch ngồi dưới ao dưới giếng có kẻ vu oan giá họa, bắt được ếch tránh khỏi xui xẻo. Thấy ếch, đọc sách hay cây phất trần, Tiết Nhơn Quý, thấy liệm xác chết vào quan tài, người què chân hay què tay là hợp số 24, 64, 104.


– Nhân vật thứ 25 / TRẦN LÂM (25) : tự Khổng Chương, văn chương xuất chúng, khi có loạn cùng Đổng Trác chạy vào Dực Châu tị nạn, được Viên Thiệu dùng làm Kỳ Thất, làm hịch đánh Tào Tháo. Còn Tào Tháo đọc được hịch do Trần Lâm viết, sợ đến toát mồ hôi mà quên đi bệnh nhức đầu kinh niên của mình.

Hóa thân con ó, thối thân :

– TỪ HOÁNG (105) : tự là Bá Lạc, người xứ Xương Ấp, danh tướng của chúa Ngụy, có võ công và chiến lược đều hơn nhiều người, đi theo Tào Tháo đánh Nam dẹp Bắc lập được nhiều công to, nên được họ Tào phong làm Kiêu Kỵ tướng quân An Định hầu.

– Chim Ó (25-65) : họ Trương tên Cửu Quan tự Phát Hoa người xứ Lạc Dương tỉnh Hà Nam. Thi đậu tiến sĩ xuất thân là phò mã đời Tiền Hán nên gia thế rất giàu sang. Thuộc mộc tướng thối thân từ con ó đầu thai.

Nằm mộng thấy chim ó bay trên trời sắp có điềm vui về tình, tiền. Thấy ó lượn trên biển khơi có tin xa giúp đỡ, và nghe ó kêu có tài lộc vào. Thấy chim ó, cừu, cây bút, cái bàn viết, nhà thơ Đổ Phủ, kẻ tiểu nhân, bị chó cắn, làm thịt gà là hợp số 25, 65, 105.

 

– Nhân vật thứ 26 / BÀNG THỐNG (26) : tự Sĩ Nguyên, người xứ Tưởng Dương, đạo hiệu Phương Châu tiên sinh. Lúc đầu giúp Tôn Quyền sau theo Lưu Bị.Khi Lưu Bị đánh đất Tứ Xuyên, dùng Bàng Thống làm phó quân sư và chết tại Lạc Phương Ba khi mới 36 tuổi.

Hóa thân con rồng bay, thối thân :

– VIÊN THIỆU (106) : tự Bản, lúc đâu làm quan đên chức Giáo Úy, sau thăng bậc thành quan Thái Thú. Viên Thiệu là con của môt Thừa tướng đời nhà Hán, cùng Tào Tháo liên minh trấn giữ 17 trấn và đem quân đi binh phạt Đổng Trác, được cử làm Minh Chủ.

– Con RỒNG BAY (26-66) : tức Lâm Thái Bình người Trường Châu sh vào thời nước Lỗ, bị quân Tần đánh đuổi chạy đến Long Châu đầu quân đảng cướp của Chí Cao và Khôn Sơn làm tướng, tụ tập lâu la làm thảo khấu xưng vương. Sau vì tham lam và ham mê tửu sắc nên bị Khôn Sơn giết chết. Số thuộc thủy tướng nên chết hóa rồng bay.

Thấy rồng bay, con lừa, con sò, con rệp, châu chấu, cái nghiên mực, cái bàn, cái búa, kim cương, Tiết Nhơn Quý, Quỷ Vương là hợp số 26, 66, 106.

– Nhân vật thứ 27 / HỨA CHỮ (27) : tự Tử Thiệu người huyện Khúc Dương, khi nhỏ đã có chí lớn, ưa dùng thương và bổng, theo Tào Tháo lập được nhiều chiến công hiển hách, được phong Kiến Oai tướng quân.Hóa thân con rùa, thối thân :

– TƯ MÃ Ý (107) : tự là Trọng Đạt, người xứ Uyển Thành. Lúc còn nhỏ đã có chí lớn, tinh thông văn võ, có tài năng. Trước theo Tào Tháo sau thờ Tào Phi, thường giao tranh với Khổng Minh Gia Cát Lượng. Có cháu là Tư Mã Viên sau làm vua đời nhà Tấn, đã truy phong Tư Mã Ý là Tuyên Đế.

– Con RÙA (27-67) : họ Trương tên Thiên tự Hỏa Quan người tỉnh Hà Nam, làm quan ở Án Sát Viện, anh của Hỏa Quan là Cửu Quan đều bị giặc Kim Phiên giết. Hỏa tướng từ con rùa đầu thai.

Nằm mộng thấy rùa là điềm lành, có tài lộc nhưng vất vả mới thành công. Thấy rùa bò đến mình, nam nhân sẽ gặp đàn bà nạ dòng quyến rũ, nữ nhân đề phòng hạng đàn ông sở khanh. Thấy đập bể mai rùa sẽ gặp khổ nạn. Thấy rùa bơi dưới nước là ti lộc hanh thông. Thấy rùa, ba ba, đồi mồi, tờ giấy, cái ghế, quan tài hỏa táng, phán quan, múa lân là hợp số 27, 67, 107.

– Nhân vật thứ 28 / CHÂU XƯƠNG (28) : người xứ Quan Tây, mặt đen, râu rìa lông ngực, thân hình vạm vỡ, có sức mạnh tựa ngàn cân, tự xưng là Hắc diện tướng quân. Làm thảo khấu tại núi Ngọa Ngưu. Khi Quan Công quá ngũ quan trãm lục tướng, Châu Xương theo hầu cận. Lúc Quan Công thọ nạn, Châu Xương tự tử chết theo tại Mạch Thành.Hóa thân con gà rừng, thối thân :

– ĐỔNG TRÁC (108) : tự Trọng Lũng, người xứ Lâm Triệu, làm quan Thái thú đất Hà Đông, tính tình ngạo mạn, khi lên đến chức Thừa tướng liền phế truất Hoàng đế Hiếu Linh và Hán Hiến Đế, bị con nuôi là Lữ Bố ghen tuông với Điêu Thuyền giết chết.

– Con GÀ RỪNG (28-68) : là Trần Nhật Sơn tự Thiện Minh người tỉnh Tứ Xuyên, làm quan đến chức Thượng Thư đời Tống, gia cảnh giàu muôn ức bị Kim Tử Tần đến mượn hàng trăm vạn lượng mà không trả, buồn cho thế thái nhân tình nên bỏ nhà đi tu. Thổ tướng, hóa thân thành con gà rừng.

Nằm mộng thấy gà trống là có của, gà mái là có lộc ăn uống. Thấy gà đẻ hay gà mái dẫn bầy gà con là tiền vào như nước. Thấy gà giò (gà tơ) sắp bén duyên tình cảm, thấy gà đang đạp mái coi chừng sắp có con rơi.

Thấy cá ngao, cá lia thia, gà rừng, đại đao, cái bàn, Võ Tòng, Đạt Ma thần tiển, Phan Kim Liên, Ngô Tam Quế, người tự tử là hợp số 28, 68, 108.


– Nhân vật thứ 29 / CAM PHU NHÂN (29) : là vợ của Lưu Bị, khi mẹ mang thai bà thì hàng ngày tai nghe âm nhạc, khi hạ sinh lại có mùi thơm bay đầy nhà. Các thầy bói cho rằng đứa bé gái ấy về sau sẽ đại quý. Cha mẹ của Cam phu nhân đang là đại phú gia, nghe vậy càng bố thí nhiều hơn để con gái được hưởng phúc.
Khi Lưu Bị lên ngôi Hoàng đế, phong bà làm Chiêu liệt Hoàng Hậu. Nên người đời thường lấy chuyện này để nói, làm việc thiện sẽ được báo đáp.

Hóa thân con lươn, thối thân :

– HUỲNH TRUNG (109) : tự Hớn Thăng, người xứ Nam Dương được phong chức Trung Lang tướng quân, có sức mạnh muôn người không địch lại, kiêm băn cung bách phát bách trúng. Được Quan Công thu phục nên theo nhà Thục, được phong đến chức Ngũ Hổ đại tướng quân, lập được nhiều công trạng, sau được thăng lên chức Chinh Tây tướng quân quan nội hầu.

– Con LƯƠN (29-69) : họ Trịnh tên Xá tự Thiên Lương, người tỉnh Tứ Xuyên. Thi rớt Tú tài bèn xuất gia đầu Phật, nhưng tâm tính xảo quyệt, khi chết thuộc thủy tướng nên được cho đầu thai làm con lươn.

Nằm mộng thấy lươn sẽ lâm bế tắc, bắt được lươn sống sẽ giao du với kẻ tiểu nhân, thấy lươn chết sẽ buồn khổ. Thấy lươn, trạch, cái sanh nhạc khí, người đàn bà phúc hậu, lúa gạo, Chức Nữ, Nhạc Phi, thấy tiên Phật hạ giới, ni cô là hợp số 29, 69, 109.

– Nhân vật thứ 30 / MÊ PHU NHÂN (30) : cũng là vợ của Lưu Bị, nhưng khác Cam phu nhân khi bà được sinh ra quanh nhà có tiếng tiêu, tiếng sáo nổi lên; hàng xóm láng giềng cho là có tiên đưa tiên nữ giáng trần.

Mà quả thật Mê phu nhân rất đẹp, được cha mẹ gả cho Lưu Bị và sinh cho Lưu Bị một đứa con trai, đến trận Đông Dương, Mê phu nhân phải nhảy giếng tự tử để bảo toàn trinh tiết gái thờ một chồng.

Hóa thân cá lý ngư, thối thân :

– HOA ĐÀ (110) : tự là Nguyên Hóa, người nước Bái, có nghề xem bệnh bốc thuốc giỏi trong thiên hạ. Hoa Đà khi trị bệnh, lúc dùng thuốc, lúc dùng dao, kềm, hay phép châm cứu, đôi khi đánh thuốc mê để mổ, rửa sạch ruột gan rồi may lại như cũ. Sau bị Tào Tháo đa nghi tưởng Hoa Đà muốn ám hại mình nên bắt hạ ngục. Ông chết rục trong tù.

– Cá LÝ NGƯ (30-70 ) : tên Lưu Tỉnh Lợi tự Quách Hòa người Hồ Quảng làm nghề buôn gạo bị hỏa hoạn thiêu đốt hết sản nghiệp liền xuống tóc đi tu. Thủy tướng nên chết được đầu thai thành cá lý ngư.

Nằm mộng thấy bắt cá từ biển đem về ăn là có tài lộc, bắt cá trong ao đầm là thất bại công việc, thấy cá đẻ trứng sẽ có của hoạnh tài. Thấy cá hóa long sắp hao tài tốn của. Nên thấy cá lý ngư, thầy chùa Lỗ Trí Thâm, Lưu Kim Đính, Lý Thái Bạch, ống tiêu, ống sáo, thầy thuốc, bàn toán, trẻ con đang bú sữa mẹ là hợp số 30, 70, 110.

Hết P.3 mong các bạn đón xem P.4…